Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

 

A SONORA© (Miklós Laura e.v.) személyes adatot a működésével összefüggésben felmerült célokból, így különösen a webáruháza működtetéséhez kapcsolódó célból, hírlevelek küldése és DM tevékenység céljából, valamint ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából, továbbá az Adatkezelő tevékenysége ellátása céljából, az Adatkezelő működéshez kapcsolódó iratkezelési folyamatok céljából, valamint a Szerződésből és jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozás további adatkezelési célokkal is végezhet adatkezelést, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az általa kezelt személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő: 

 

Miklós Laura e.v. (SONORA©)

 

Az Adatkezelő címe: 

 

H-7800 Siklós, Sallai utca 5/B

 

Az Adatkezelő elérhetőségei: 

 

+36 30 543 1156

info@sonorakiado.com

mlaurakls@gmail.com

 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://sonorakiado.com

 

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://sonorakiado.com/pages/adatvedelem

 

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

2. A személytelen adat olyan információ, ami semmilyen formában nem azonosítható vagy köthető össze bármilyen egyénnel vagy természetes személlyel.

 

3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

ADATKEZELÉSEK

 

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Vezetéknév, keresztnév: Ahhoz, hogy azonosítani tudjunk, mint vásárlót, szükségünk van a teljes nevedre. Ez később arra lesz felhasználva, hogy a további személyes adataidat összekösse, hogy véghez tudjuk vinni a vásárlási feltételek ránk eső részét.

E-mail cím: Kapcsolattartásra használjuk. Ide tartozik a weboldal üzemeltetőitől származó üzenetek, a rendelésed állapotáról szóló értesítések és a rendszertől érkező általános visszajelzések a rendelésedről. Nem értékesítjük az e-mail címedet harmadik feleknek semmilyen körülmények között.

Telefonszám: A kiszállításhoz. A legtöbb futárszolgálatnak szüksége van egy telefonos elérhetőségre, hogy értesíteni tudjanak amint a csomag közelít a megadott címhez.

Cégnév: az információ a megadása nem kötelező. A számlázási részen megadott cégnév szolgáltatja az információt a számla helyes kitöltéséhez.

Ország: Az országnév használata szállítási és számlázási célokra terjed ki. 

Irányítószám: Ezt az információt kizárólag szállítási és számlázási célzattal használjuk fel.

Város: A városnév használata szállítási és számlázási célokra terjed ki.

Utca és házszám: kizárólag szállítási és számlázási célzattal használjuk fel.

 

 

2.    Az érintettek köre: 

 

A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 

3.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

4.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat a cég és az oldal munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 7800 Siklós, Sallai utca 5/B címen,
 • e-mail útján az info@sonorakiado.com e-mail címen, 
 • telefonon a +36 30 543 1156 számon.

 

7.    Az adatkezelés jogalapja: 

 

7.1.    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 

 

7.2.    Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

7.3.    A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

7.4.    A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.

 

6:22. § [Elévülés]


(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

8.    Tájékoztatjuk, hogy

 

 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

Szállítás

 

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: 

 

Termékek kiszállítása, fuvarozás

 

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

 • MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

ugyfelszolgalat@posta.hu

Telefon: (06-1) 333-7777

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf 

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

 

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

 

4.    Az érintettek köre: 

 

A házhozszállítást  kérő valamennyi érintett.

 

5.    Az adatkezelés célja: 

 

A megrendelt termék házhoz szállítása.

 

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: 

 

6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Tárhely-szolgáltató

 

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: 

 

Tárhely-szolgáltatás

 

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

 • Tarhely.eu

Székhely: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection Officer c/o Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írország

Honlap: https://shopify.com

 

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

 

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.    Az érintettek köre: 

 

A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

5.    Az adatkezelés célja: 

 

A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: 

 

A 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

Jogos érdek a weboldal megfelelő üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem.

 

Fizetési módok

 

1.    A Címzett által ellátott tevékenység: 

 

Online fizetés

 

2.    Címzett megnevezése és elérhetősége: 

 

 • Stripe

E-mail: info@stripe.com

ÁSZF: https://stripe.com/en-hu/privacy

Honlap: stripe.com

 

3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: 

 

Számlázási adatok, név, e-mail cím

 

4.    Az érintettek köre: 

 

A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

 

5.    Az adatkezelés célja: 

 

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

 

6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

 

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: 

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

8.    Az érintett jogai: 

 

a.    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 

b.    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c.    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 

d.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

 

PayPal

 

PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos fizetési módként. A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

 • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.
 • A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.
 • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.
 • Csatlakozzon a PayPalhoz és fizessen meg egyszerűbben a webáruházban!

 

Banki átutalás

 

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

A vásárlás végösszegét az alábbi bankszámlaszámra utalhatja:
Miklós Laura e.v.

11731087-21458738

 

Weboldalunk látogatása és használata során

 

Weboldalunk látogatása és használata során lehetősége nyílik elfogadni a sütikkel kapcsolatos szabályzatunkat. Ezek a sütik esetlegesen tartalmazhatják némely személyes adatát. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

 

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Termékekről, újdonságokról, reklámokról, kedvezményekről való tájékoztatás céljából személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, stb.)  

 

5.    Az érintettek köre: 

 

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

6.    Az adatkezelés célja: 

 

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

 

7.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

8.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai (Miklós Laura e.v.) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

9.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

10.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 7800, Siklós, Sallai utca 5/B. címen,
 • e-mailben az info@sonorakiado.com e-mail címen, 
 • telefonon a +36 30 5431156 számon.

 

11.    Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

12.    Tájékoztatjuk, hogy 

 

•    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

•    köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

•    az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

•    a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

PANASZKEZELÉS

 

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Az érintett neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe. 

 

2.    Az érintettek köre: 

 

A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

 

3.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

4.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai (Miklós Laura e.v.) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 

 • postai úton a 7800 Siklós, Sallai utca 5/B. címen,
 • e-mailben az info@sonorakiado.com e-mail címen, 
 • telefonon a +36 30 5431156 számon.

 

7.    Tájékoztatjuk, hogy

 

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses és jogi kötelezettségen alapul.
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát. 

 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

1.    A hozzáférés joga

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

2.    A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

3.    A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

4.    Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6.    Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

7.    A tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Adatkezelő SSL titkosítást használ a weboldalán.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Tisztelettel: Miklós Laura e.v. (SONORA©)